Allie Smith

smithshelf

Vintage clothing. Vintage books. Vintage everything. Born & raised in Akron, Ohio.