richardphyo

richardphyo

A Rangooner in New York City!

instagram.com/richardphyo