obama44thpresident

obama44thpresident

I am the 44th president