meguroika

meguroika

"If everybody likes you, you're pretty dull."