Cody

lostwithnothing

Do I hate myself? I'm definitely not my favorite.