KYMBERLI

dopestkenyan

23 • Nairobi/Barcelona • Architecture Student •

instagram.com/kaleidoscopicallykymberli