alyssarosato

alyssarosato

"we take photos as a return ticket to a moment otherwise gone."